Ephrata Senior Center Senior Center

124 C Street NW
Ephrata, WA 98823
754-2382
  • Phone: 754-2382